Välkommen med din poster på Diagnostikforum!

Diagnostikforum är den gemensamma nationella mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker och därmed en arena för kunskapsöverföring inom alla discipliner. För ett bra och givande möte hoppas vi att ni deltagare vill bidra med det som händer inom era områden. Vi tar tacksamt emot postrar inom områden klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och veterinärmedicin. Postrarna kan spegla vad som händer på din arbetsplats vad gäller kvalitetsarbete, utveckling, forskning, studentarbete mm. Som hjälp för utformning av postern finns rekommendationer nedan.

Under Diagnostikforum kommer tid att avsättas där du som posterförfattare får möjlighet att diskutera och besvara frågor om din poster inför intresserade deltagare. Postrarna kommer att sättas upp i anslutning till utställningshall och föreläsningssalar.

 

Tips på utformning av poster *:

En poster är en vetenskaplig presentation, men kan mer liknas vid ett reklamplakat än en tidskriftsartikel. Använd gärna figurer och bilder! Postern bör ge svar på Varför?  Hur? Vilka resultat fick du? och Vad betyder resultaten?

Storlek: Kan variera. Vanligt utskriftsformat är A0 (1189 mm x 841mm)

Titel: En bra titel är viktig. Den kan innehålla mycket av det budskap du vill förmedla och ska generera ett intresse att läsa postern.

Författarna: Under titeln skriver du namn, titel och organisation för författarna samt kontaktinformation till korresponderande författare.

Introduktion: Inledningen ska i korta ordalag beskriva bakgrunden om arbetet och vad din studie ska värdera, påvisa eller avvisa.

Material och metod: Den här delen talar om hur arbetet blev utfört. Använd beskrivande och informativa överskrifter vid behov. Använd gärna tabeller, grafer, bilder, teckningar eller symboler för vad du vill förmedla.

Resultat: Du behöver inte ta med alla detaljer från studien. Lista översiktligt och kortfattat de viktigaste resultaten. Resultat presenteras gärna grafiskt och kan ersätta text. Resultat som ingår i sammanfattningen bör alltid finnas med i resultaten.

Diskussion: Den är oftast inte med på en poster men ska i så fall vara kortfattad.

Sammanfattning: Presenteras så den syns tydligt på postern. Kan ge ett svar på den frågeställning eller hypotes som du har.

Referenser: Begränsas till ett minimum.

*Rekommendationerna för posterframställning är framtagna av NITO Bioingeniørfaglig institutt i Norge och används inom den nordiska samverkansgruppen: NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe).

 

Anmälan
Ange i anmälan till Diagnostikforum om du vill deltaga med en poster.
Ett pris till bästa poster utses av IBL: s styrelse.